Kašinska 9, 10 360 Sesvete
IZRADA INVESTICIJSKE STUDIJE

Jedan je od glavnih preduvjeta za prijavu projekta na natječaj za dobivanje kredita banke ili bespovratnih sredstava . Izrada same studije vrlo je zahtjevan i opsežan zadatak koji iziskuje puno vremena nekome tko nije upoznat sa ekonomskim i financijskim kategorijama. Naš savjet je da se ne upuštate sami u posao izrade investicijske studije ukoliko ne posjedujete dovoljno znanja i stručnosti jer je to ključno za ocjenjivače prilikom donošenja odluke o odobravanju financiranja vašeg projekta . Investicijska studija sadrži pored dijelova koje ima poslovni plan i dodatne informacije potrebne za donošenje investicijske odluke i u pravilu se zahtijeva kod vrijednosti ulaganja iznad 700.000 kuna. HBOR ima svoj preporučeni sadržaj investicijske studije, kojeg se u pravilu svi drže.

SAŽETAK ULAGANJA

1. INFORMACIJE O PODUZETNIKU – INVESTITORU
2. PREDMET POSLOVANJA INVESTITORA
3. POSTOJEĆA IMOVINA INVESTITORA
4. ANALIZA DOSADAŠNJEG FINANCIJSKOG POSLOVANJA
5. OCJENA RAZVOJNIH MOGUĆNOSTI ULAGATELJA
6. ANALIZA TRŽIŠTA
Tržište nabave
Tržište prodaje
Sažetak analize tržišta i procjena ostvarenja prihoda

7. DINAMIKA i STRUKTURA ZAPOSLENIH
Analiza potrebnih kadrova
Proračun godišnjih bruto plaća

8.TEHNIČKI ELEMENTI ULAGANJA
Opis tehničko-tehnološkog procesa
Utrošak sirovina, materijala i energenata
Tehnička struktura ulaganja
Karakteristike građevinskog objekta (poslovni prostor)

9.LOKACIJA
ZAŠTITA ČOVJEKOVE OKOLINE

11. DINAMIKA REALIZACIJE ULAGANJA
12. EKONOMSKO-FINANCIJSKA ANALIZA
Ulaganje u osnovna sredstva
Ulaganje u obrtna sredstva
Struktura ulaganja u osnovna i obrtna sredstva
Izvori financiranja i kreditni uvjeti
Izvori financiranja
Obračun kreditnih obveza
Proračun amortizacije
Proračun troškova i kalkulacija cijena
Projekcija računa dobiti i gubitka
Financijski tok
Ekonomski tok
Projekcija bilance

13. EKONOMSKO-TRŽIŠNA OCJENA
Statička ocjena efikasnosti investicijskog projekta
Dinamička ocjena projekta
Metoda razdoblja povrata investicijskog ulaganja
Metoda neto sadašnje vrijednosti
Metoda relativne sadašnje vrijednosti
Metoda interne stope rentabilnosti

14. ANALIZA OSJETLJIVOSTI
15.ZAKLJUČNA OCJENA PROJEKTA